Beoordeeld met een 10
Snelle levering Premium kwaliteit Van Noord-Hollandse bodem

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: de Vennootschap onder Firma: Graszoden Expert, gevestigd in Heerhugowaard (gemeente Dijk & Waard), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 91101654 (hierna ook te noemen: “Graszoden Expert”);

Wederpartij: Iedere natuurlijke persoon (al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf) of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met Graszoden Expert; Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht tot het uitvoeren van Werkzaamheden en/of het leveren van goederen (materialen);

Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten, alsmede het leveren van (kunst)gras en/of goederen (materialen) voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden;

Partijen: Graszoden Expert en de Wederpartij gezamenlijk.
 
ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden vinden toepassing op elk aanbod dat Graszoden Expert uitbrengt en op alle contracten die tussen Graszoden Expert en de Wederpartij worden gesloten.
 
ARTIKEL 3 - HET AANBOD (de offerte)
Voorafgaand aan het uitbrengen van een aanbod in de vorm van een offerte, heeft Graszoden Expert de verantwoordelijkheid om alle relevante informatie met betrekking tot de uitvoering van het werk te verkrijgen. De Wederpartij is verplicht om alle relevante informatie aan Graszoden Expert te verstrekken.

Graszoden Expert zal vervolgens het aanbod schriftelijk of digitaal presenteren. In het geval van wijzigingen in de offerte zal Graszoden Expert zo spoedig mogelijk een bijgewerkte offerte verstrekken.

Het aanbod blijft geldig gedurende een periode van 30 dagen na de datum van uitgifte, tenzij anders vermeld in het aanbod zelf.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de te leveren goederen en/of uit te voeren werkzaamheden, gebaseerd op de informatie die de Wederpartij aan Graszoden Expert heeft verstrekt. Deze beschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een grondige beoordeling door de Wederpartij mogelijk te maken.

Het aanbod verschaft inzicht in de prijs van de te leveren goederen (materialen) en in de gehanteerde prijsvormingsmethode voor de uit te voeren werkzaamheden: vast bedrag of op regiebasis.

Bij de prijsvormingsmethode op basis van een vast bedrag komen beide partijen overeen welk vast bedrag Graszoden Expert zal ontvangen voor het uitvoeren van de werkzaamheden, inclusief btw. Bij de prijsvormingsmethode op regiebasis verstrekt Graszoden Expert een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de prijsfactoren, inclusief btw, op basis van de door de Wederpartij verstrekte informatie (zoals het uurtarief en de eenheidsprijzen van benodigde materialen). Op verzoek kan Graszoden Expert een indicatie geven van de verwachte uitvoeringskosten door middel van een richtprijs.

Het 'uurtarief' verwijst naar de vergoeding voor één uur werk door één persoon, inclusief btw. Graszoden Expert brengt het totale aantal gewerkte uren in rekening, inclusief de tijd voor verplaatsing naar en van het werk, bij de Wederpartij. 

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST
De Overeenkomst wordt gevormd door de aanvaarding van het aanbod door de Wederpartij, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal. In het geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Graszoden Expert onmiddellijk (via e-mail) een elektronische bevestiging naar de Wederpartij.

De Wederpartij staat ervoor in dat Graszoden Expert de overeengekomen werkzaamheden kan uitvoeren volgens het aanbod (de offerte), zodat deze in een logische volgorde kunnen worden uitgevoerd. De grenzen van het gazon van de Wederpartij zijn hierbij leidend. Bovendien dient het perceel, werkterrein en het gebied tussen het voertuig van Graszoden Expert en de werkplek schoon en vrij te zijn van obstakels, puin en andere onregelmatigheden.

De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan op het moment dat de Wederpartij ermee instemt, of duidelijk toelaat dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen. Eventuele kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders, publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en/of vermelde gegevens zijn niet bindend voor Graszoden Expert.

Voordat graafwerkzaamheden aanvangen, dient de Wederpartij Graszoden Expert te informeren over de aanwezigheid van bekabeling, leidingen, sproei-installaties en/of andere objecten in de grond. Alle relevante informatie hieromtrent dient door de Wederpartij aan Graszoden Expert schriftelijk te worden verstrekt.

Tenzij anders bepaald in de wet, is Graszoden Expert niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere ondergrondse werken en constructies die aan het zicht zijn onttrokken, noch voor de mogelijke gevolgen van dergelijke schade.

ARTIKEL 5 – TARIEVEN EN WIJZIGINGEN IN DE PRIJS
Alle vermelde bedragen en prijzen in een aanbod (offerte) en/of Overeenkomst(en) zijn inclusief btw.

Graszoden Expert behoudt zich het recht voor om eventuele tussentijdse prijswijzigingen als gevolg van wettelijke voorschriften door te berekenen aan de Wederpartij. Tevens is Graszoden Expert gerechtigd andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die optreden na het sluiten van de Overeenkomst maar vóór de voltooiing van het werk, door te berekenen aan de Wederpartij. Indien Graszoden Expert dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden. Graszoden Expert kan (verdere) uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat de Wederpartij aangeeft of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de Overeenkomst op deze grond geeft geen van beide Partijen recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden gefactureerd tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Meer- en minderwerk wordt, onverminderd de verplichting tot betaling van de tussen Partijen overeengekomen prijs, bij voorkeur schriftelijk overeengekomen, maar kan ook mondeling geschieden. Graszoden Expert zal dergelijke (meer of minder) werkzaamheden pas uitvoeren na goedkeuring van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij verzoekt om toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk, zullen deze extra werkzaamheden op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht door Graszoden Expert, gebaseerd op de gewerkte uren tegen het geldende uurtarief en eventuele extra benodigde goederen (materialen) tegen de dan geldende prijzen.

ARTIKEL 6 - AFLEVERING EN KWALITEIT
In het geval dat de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van graszoden, gelden de volgende bepalingen:

Graszoden worden vers gesneden. Wijzigingen of annuleringen van een bestelling/koop zijn mogelijk tot twee volledige werkdagen voor de dag van levering. Na deze termijn kunnen bestellingen/koopovereenkomsten niet meer worden gewijzigd of geannuleerd, en is de klant de volledige prijs verschuldigd. Eventuele kosten met betrekking tot wijzigingen of annuleringen worden door Graszoden Expert bij de klant in rekening gebracht.

Vanwege de (zeer) beperkte houdbaarheid van graszoden na het snijden, geldt er geen herroepingsrecht voor consumenten. Na het leggen of verwerken van de graszoden kan er geen gebruik meer worden gemaakt van enig herroepingsrecht.

Bestellingen kunnen worden afgeleverd of opgehaald volgens de afspraken in de Overeenkomst. Het moment van aflevering of ophalen geldt als levering. Aflevering vindt plaats tot aan de straat/stoep/oprit, waarbij vanaf dat moment de graszoden voor rekening en risico van de Wederpartij zijn. Als Graszoden Expert de graszoden bij het ophalen laadt, zijn de gevolgen van overbelading voor rekening en risico van de Wederpartij.

De door Graszoden Expert opgegeven leverdag en -tijd zijn bij benadering en niet bindend. Door omstandigheden kan het voorkomen dat de graszoden op een eerder of later tijdstip worden geleverd.

Indien de Wederpartij zelf de graszoden legt, dient deze eventuele klachten telefonisch en schriftelijk aan Graszoden Expert te melden vóór het leggen van de graszoden. Mogelijke gebreken kunnen namelijk direct worden vastgesteld bij het uitrollen van de graszoden. De Wederpartij is verplicht de graszoden direct na levering te controleren. Indien klachten niet op de dag van levering worden gemeld, vervalt het recht van de klant om reclamaties in te dienen over de kwaliteit van de graszoden.

Graszoden Expert biedt geen garantie op de graszoden nadat deze door de Wederpartij zijn gelegd. De kwaliteit van het gras is afhankelijk van de ondergrond en vanaf het moment van leggen ook van de verzorging door de Wederpartij. Klachten over graszoden die reeds zijn gelegd, worden niet meer beoordeeld en afgehandeld door Graszoden Expert, tenzij deze betrekking hebben op werkzaamheden uitgevoerd door Graszoden Expert zelf. In dat geval geldt een garantie van drie (3) maanden op graszoden die niet goed vasthechten, tenzij dit het gevolg is van slecht, verkeerd of geen onderhoud door de Wederpartij. Garanties worden alleen verleend als deze vooraf schriftelijk zijn vastgelegd door Graszoden Expert.

ARTIKEL 7 - VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN
Voltooiing van de aangenomen werkzaamheden houdt in dat de werkzaamheden feitelijk worden opgeleverd aan de Wederpartij.

De werkzaamheden worden beschouwd als opgeleverd op het moment dat Graszoden Expert, na voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd dat de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd.

Bovendien worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd zodra de Wederpartij het werk (opnieuw) in gebruik neemt. Indien slechts een gedeelte van het werk in gebruik wordt genomen, geldt dat specifieke gedeelte als opgeleverd.

Graszoden Expert is niet verantwoordelijk voor gebreken die na de voltooiing zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, of veranderingen die zijn aangebracht door de Wederpartij of derden aan het werk dat door Graszoden Expert is geleverd.

ARTIKEL 8 - KWALITEIT EN CONFORMITEIT
Graszoden Expert staat garant voor de kwaliteit en juistheid van de geleverde goederen (materialen), zoals beschreven in het aanbod (offerte). We streven ernaar om zorgvuldig te zijn bij de samenstelling van geleverd zand, grond, teelaarde, compost, (kunst)gras, funderings- en/of verhardingsmateriaal, rekening houdend met de wettelijke voorschriften en de beoogde bestemming of gebruik.

Graszoden Expert garandeert de hergroei van de geleverde en verwerkte goederen of gebruikte materialen gedurende het eerstvolgende groeiseizoen, mits de juiste verzorging aan ons is toevertrouwd. Dit geldt niet in gevallen van omstandigheden buiten onze controle, waaronder extreme weers- of terreinomstandigheden.

We zijn niet verantwoordelijk voor gebreken die optreden na de oplevering van het werk of de levering van de goederen (materialen) als gevolg van onjuist gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid van de Wederpartij, inclusief onvoldoende onderhoud of water geven, of wijzigingen aangebracht door de Wederpartij of derden. Graszoden Expert is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van dergelijke gebreken.

Onze uitgevoerde werkzaamheden en geleverde goederen (materialen) voldoen aan de gangbare eisen en normen die redelijkerwijs van toepassing zijn op het moment van levering en voor het beoogde normale gebruik. We bieden een garantie van drie (3) maanden na de oplevering van het werk, tenzij anders is overeengekomen of de aard van het werk of de geleverde materialen anders vereist. Eventuele klachten dienen binnen een redelijke termijn schriftelijk of digitaal aan Graszoden Expert te worden gemeld.

ARTIKEL 9 - OPSCHORTING
In geval van overmacht heeft Graszoden Expert het recht om haar leverings- en/of andere verplichtingen op te schorten. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 90 dagen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat hierbij sprake is van een verplichting tot schadevergoeding vanuit Graszoden Expert. Als Graszoden Expert bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk kon voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk aan de Wederpartij te factureren. De Wederpartij is in dat geval verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft. Graszoden Expert heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van een overmachtsituatie die langer dan 90 dagen voortduurt en waarbij nakoming na die periode redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht.

Bij overmacht aan de zijde van de Wederpartij wordt niet verstaan het onvermogen van Graszoden Expert om de werkzaamheden conform de Overeenkomst uit te voeren vanwege het niet of niet tijdig uitvoeren van andere en/of voorbereidende werkzaamheden door de Wederpartij.

Als naar het oordeel van Graszoden Expert de uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan plaatsvinden, heeft Graszoden Expert het recht om de werkzaamheden op te schorten zolang deze omstandigheden voortduren, zonder dat de Wederpartij recht heeft op schadevergoeding.

Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Graszoden Expert tijdelijk, voor maximaal 90 dagen, niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, neemt Graszoden Expert onmiddellijk contact op met de Wederpartij om een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 10 - BETALING
Alle uitgevoerde werkzaamheden door Graszoden Expert, die niet zijn inbegrepen in een afgesproken vaste prijs, worden aan de Wederpartij gefactureerd, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5 en onverminderd eventuele kosten voor vervoer, verwerking en/of installatie.

Betaling dient voorafgaand aan of uiterlijk bij aanvang van de werkzaamheden of levering van de goederen (materialen) te geschieden.

Indien de Wederpartij ervoor kiest om de factuur contant te voldoen, dient dit onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden te gebeuren. In andere gevallen dient de factuur binnen 14 dagen na voltooiing van het werk of ontvangst van de factuur door de Wederpartij, per bankoverschrijving te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.

Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de vastgestelde termijnen en percentages zoals overeengekomen in de overeenkomst. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals vermeld in het aanbod. Medewerkers van Graszoden Expert zijn niet gemachtigd om betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd zijn.

Graszoden Expert behoudt zich het recht voor om van de Wederpartij een vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen, of om andere vormen van zekerheid te verzoeken.

ARTIKEL 11 - NIET-TIJDIGE BETALING
Indien de Wederpartij niet tijdig betaalt, treedt het verzuim in op de dag volgend op de betalingsdatum. Na het verstrijken van de betalingsdatum zendt Graszoden Expert een betalingsherinnering naar de Wederpartij, waarin een nieuwe betalingstermijn wordt gesteld van minimaal 14 dagen na ontvangst van de herinnering. In deze herinnering worden de gevolgen van niet-tijdige betaling uiteengezet, inclusief eventuele administratiekosten.

Indien de Wederpartij na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft voldaan, is Graszoden Expert gerechtigd om vanaf de dag volgend op de eerste betalingsdatum rente in rekening te brengen tegen het wettelijke rentetarief.

Bij niet-tijdige betaling behoudt Graszoden Expert zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.

Alle kosten, inclusief incassokosten en eventuele proceskosten, die voortvloeien uit het uitblijven of niet tijdig voldoen van betaling en die krachtens de geldende wetgeving op de Wederpartij kunnen worden verhaald, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID
Graszoden Expert is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Wederpartij die tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Graszoden Expert, haar personeel of onderaannemers.

Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om redelijke maatregelen te nemen die de schade hadden kunnen voorkomen of beperken.

De aansprakelijkheid van Graszoden Expert voor schade bij de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot de aanneemsom of de overeengekomen prijs, of tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Graszoden Expert in dat geval uitkeert.

De Wederpartij vrijwaart Graszoden Expert voor aanspraken van derden als Graszoden Expert schade veroorzaakt doordat de Wederpartij of door de Wederpartij aangewezen derden onvoldoende of onjuiste informatie verstrekken die, als deze wel bekend was geweest bij Graszoden Expert, de schade had kunnen voorkomen of beperken.

Graszoden Expert is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, of onoordeelkundig gebruik namens de Wederpartij.

De Wederpartij is aansprakelijk tegenover Graszoden Expert voor schade die het gevolg is van een aan de Wederpartij toerekenbare tekortkoming.

Graszoden Expert is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verzakking van bodem, grond of teelaarde, tenzij deze verzakking direct verband houdt met werkzaamheden uitgevoerd door Graszoden Expert.

Graszoden Expert is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het in gebruik nemen van een deel of het geheel van het werk vóór de oplevering.

ARTIKEL 13 – INTELLECTUELE EIGENDOM
Graszoden Expert behoudt zich, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, het intellectuele eigendom op alle door haar verstrekte of vervaardigde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, legplannen en/of schetsen. Op eerste schriftelijk verzoek van Graszoden Expert dient de Wederpartij deze onverwijld terug te geven.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Graszoden Expert is het de Wederpartij verboden materiaal van Graszoden Expert waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, op welke wijze dan ook te reproduceren, openbaar te maken, te exploiteren of tentoon te stellen.

Indien de opdracht voor de uitvoering van werkzaamheden niet aan Graszoden Expert wordt verstrekt of het aanbod van Graszoden Expert niet wordt aanvaard door de Wederpartij, moet de Wederpartij de offerte, inclusief ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, legplannen en/of schetsen, binnen 14 dagen na de beslissing of het verstrijken van het aanbod aan Graszoden Expert retourneren.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Graszoden Expert is het de Wederpartij niet toegestaan de genoemde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, legplannen en/of schetsen zelf te gebruiken, uit te voeren of te laten uitvoeren.

Indien schriftelijk overeengekomen, vergoedt de Wederpartij de vooraf bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Graszoden Expert, indien Graszoden Expert wel was uitgenodigd voor tekenwerk, maar uiteindelijk geen opdracht krijgt voor werkzaamheden en/of levering van goederen.
 
ARTIKEL 14 - WIJZIGING
Graszoden Expert behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Voor significante inhoudelijke wijzigingen zal Graszoden Expert de Wederpartij tijdig op de hoogte stellen.

ARTIKEL 15 - SLOTBEPALING
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van kracht.

ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLENREGELING
Op alle overeenkomsten waarbij Graszoden Expert partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, zelfs indien de uitvoering van een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt of indien een van de partijen daar woonachtig is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Graszoden Expert is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Desondanks behoudt Graszoden Expert het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter volgens de wet.

Partijen zullen zich inspannen om geschillen eerst in onderling overleg op te lossen voordat zij een beroep doen op de rechter. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een van de partijen dit schriftelijk kenbaar maakt.

Aan het laden...
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het